17 January 2010

Bakým Organizasyonu (SHY 145)


Bakım Kuruluşu El Kitabı (BKEK)-MOEBölüm 1: Yönetim

1.1 Sorumlu yönetici tarafýndan hazýrlanan taahhüt
1.2 Emniyet ve Kalite Politikasý
1.3 Yönetici personel
1.4 Yönetici personelin görev ve sorumluluklarý
1.5 Yönetim organizasyon þemasý
1.6 Onaylayýcý personelin listesi
1.7 Ýþgücü kaynaklarý
1.8 SHGM’ce onaylanmasý istenen tüm tesislerin genel tasviri, çizimi
1.9 Kuruluþ faaliyet alaný
1.10 Kuruluþun faaliyet alaný/onayý/adresi/personeli ile ilgili deðiþikliklerin SHGM’ye bildirme yöntemlerin
1.11 BKEK düzeltme yöntemleri


Bölüm 2: Bakým Prosedürleri

2.1 Tedarikçi deðerlendirme ve taþeron kontrol yöntemleri
2.2 Anlaþmalý firmalardan gelen hava aracý/hava aracý komponentleri ve malzemesi kabul/kontrolü ile ilgili yöntemler
2.3 Hava aracý komponentleri ve malzemesinin depolanmasý, etiketlenmesi ve bakýma verilmesi ile ilgili yöntemler
2.4 Alet ve ekipmanýn kabulü ile ilgili yöntemler
2.5 Alet ve ekipmanýn kalibrasyonu ile ilgili yöntemler
2.6 Alet ve ekipmanýn çalýþanlar tarafýndan kullanýmý (Alternatif aletler dahil)
2.7 Bakým tesislerindeki temizlik standartlarý
2.8 Hava aracý/hava aracý komponentleri üreticisinin bakým talimatlarýnýn güncelleþtirilmesi ve bunlarýn çalýþanlara aktarýmý ile ilgili yöntemler
2.9 Onarým Yöntemleri
2.10 Hava aracý bakým programýna uygunluðun saðlanmasý ile ilgili yöntemler
2.11 Uçuþa Elveriþlilik Direktifleri ile ilgili yöntemler
2.12 Zorunlu olmayan modifikasyon yöntemleri
2.13 Bakým dokümantasyonunun kullanýmý ve tamamlanmasý
2.14 Teknik kayýtlarýn kontrolü
2.15 Üs bakýmý sýrasýnda ortaya çýkan hasarlarýn/arýzalarýn giderilmesi
2.16 Hava aracý/hava aracý komponenti için bakým çýkýþ yöntemleri
2.17 Hava aracý iþleticisi için tutulan kayýtlar
2.18 SHGM, iþletici ve üretici için hasar bildirim raporunun hazýrlanmasý esaslarý
2.19 Ýmalat hatalý ve hasarlý komponentlerin depoya geri gönderilmesi usulleri
2.20 Ýmalat hatalý ve hasarlý komponentlerin mukaveleci þahýslara bildirilmesi
2.21 Bilgisayarlý bakým kayýt sistemlerinin kontrolü
2.22 Adam/saat planýnýn planlý bakým iþleriyle karþýlaþtýrýlmasý
2.23 Kritik iþlerin kontrolü
2.24 Özel bakým yöntemleri
0- Motor Çalýþtýrma Yöntemleri
1- Hava Aracý Basýnçlandýrma Yöntemleri
2- Hava Aracý Çekme [Towing] Yöntemleri
3- Hava Aracý Rule [taxi] Yöntemleri
2.25 Bakým hatalarýný tespit etme ve düzeltme yöntemleri
2.26 Vardiya/görev devir yöntemleri
2.27 Hatalý veya anlaþýlmaz bakým verilerinin tip sertifikasý sahibine bildirilmesi yöntemleri
2.28 Üretim planlama prosedürleri


Bölüm L: Hat Bakým Ek Yöntemleri

L2.1 Hava aracý komponentleri, aletleri, ekipmanýnýn vs. hat bakým kontrolü
L2.2 Servis/Yakýt verme/Buz çözme ile ilgili hat bakýmý yöntemleri
L2.3 Hasarlarýn ve tekrarlý hasarlarýn hat bakým kontrolu
L2.4 Teknik defterin tamamlanmasý ile ilgili hat yöntemi
L2.5 Ortak ve kiralanan parçalar için hat bakým yöntemi
L2.6 Hava aracýndan çýkarýlan hasarlý parçalarýn iadesi yöntemi
L2.7 Kritik iþlerin hat bakým kontrolü


Bölüm 3: Kalite Sistemi Prosedürleri

3.1 Bakým kuruluþu yöntemlerinin kalite denetlemesi
3.2 Hava araçlarýnýn kalite tetkiki
3.3 Kalite denetlemesi düzeltici iþlem prosedürü
3.4 Onaylayýcý personel için yeterlilik belirleme ve eðitim yöntemleri
3.5 Onaylayýcý personel kayýtlarý
3.6 Kalite denetçileri
3.7 Kalite tetkik personelinin görevlendirilmesi
3.8 Teknisyenlerin görevlendirilmesi
3.9 Ýstisnai bakým iþlemlerinin kontrolü
3.10 Kuruluþ prosedürlerinden sapma durumunun kontrolü
3.11 NDT, kaynak vb. özelleþmiþ iþler için, yetkilendirme standardýnýn belirlenmesi yöntemleri
3.12 Üreticilerin çalýþma ekiplerinin kontrolü
3.13 Ýnsan faktörü eðitim prosedürü
3.14 Personel yeterliliklerinin deðerlendirilmesi

Bölüm 4:

4.1 Anlaþmalý hava aracý iþleticileri
4.2 Hava aracý iþleticileri ile iliþkiler ve yazý iþleri
4.3 Hava aracý iþleticileri ile ilgili kayýtlarýn tamamlanmasý

Bölüm 5: Ekler

5.1 Örnek dokümanlar
5.2 Anlaþmalý kuruluþlarýn listesi
5.3 Hat bakým istasyonlarýnýn listesi
5.4 Anlaþmalý JAR-145 onaylý kuruluþlarýn listesi