17 January 2010

Havaaracı Bakım Eğitimi Kuruluşu (Shy 147)


Bakým Eðitimi Kuruluþu Açýklamalar Dokümaný(BKAD)-MTOE1.Bölüm –Yönetim

1.1 Sorumlu müdürün taahhüdü
1.2 Yönetim personeli
1.3 Yönetim personelinin görevleri ve sorumlulukları
1.4 Yönetim personeli kuruluş çizelgesi
1.5 Eðitmen ve sınav görevlilerinin listesi (Ayrı bir doküman referans olabilir)
1.6 Onaylanmış adreslerin listesi
1.7 1.6’daki adreslere göre tesislerin genel açıklamaları
1.8 SHGM tarafından onaylanmış belirli kursların listesi
1.9 Kuruluştaki değişikliklerin bildirilmesi hakkındaki prosedür
1.10 Açıklama ve birleşik kullanım kýlavuzlarýna ait deðiþiklik prosedürleri

2. Bölüm - Eðitim ve Sýnav Prosedürleri

2.1 Kurslarýn organizasyonu
2.2 Kurs materyallerinin hazýrlanmasý
2.3 Sýnýflarýn ve gereçlerin hazýrlanmasý
2.4 Atölye/bakým tesisleri ve gereçlerinin hazýrlanmasý
2.5 Temel bilgi ve pratik eðitimin yönetimi.
2.6 Eðitim kayýtlarýnýn tutulmasý
2.7 Eðitim kayýtlarýnýn arþivlenmesi
2.8 1.6’da listelenmeyen tesislerde verilen eðitimlerin yönetimi
2.9 Sýnavlarýn organizasyonu
2.10 Sýnav materyallerinin hazýrlanmasý ve güvenliði
2.11 Sýnav salonlarýnýn hazýrlanmasý
2.12 Sýnavlarýn yönetimi
2.13 Temel pratik deðerlendirmenin yönetimi
2.14 Sýnav kayýtlarý ve not verme
2.15 Sýnav kayýtlarýnýn arþivlenmesi
2.16 1.6’da listelenmeyen tesislerde yapýlan sýnavlar
2.17 Temel eðitim kurs sertifikalarýnýn düzenlenmesi kontrolü ve basýlmasý

3. Bölüm - Eðitim Sisteminin Kalite Prosedürleri

3.1 Eðitimin denetlenmesi
3.2 Sýnavlarýn denetlenmesi
3.3 Sýnav sonuçlarýnýn analizi
3.4 Düzeltme faaliyetinin denetimi ve analizi
3.5 Sorumlu müdürün yýllýk denetimi
3.6 Eðitmenlerin niteliði
3.7 Sýnav Sorumlularýnýn niteliði
3.8 Nitelenmiþ eðitmenlerin ve sýnav sorumlularýnýn kayýtlarýnýn tutulmasý

4. Bölüm - Ekler

4.1 Kullanýlan formlarýn ve dokümanlarýn örnekleri
4.2 Her eðitim kursunun müfredatý
4.3 Çapraz referans indeksi – uygulanýyor ise